Evaluare de risc la securitate fizica

EVALUAREA DE RISC LA SECURITATE FIZICA

 

 

     Cea mai noua reglementare privind serviciile de securitate care  stabileste in mod clar nevoile si punctele slabe ale tuturor beneficiarilor. Este o analiza rationala si ordonata prin care sunt identificate problemele de securitate  si prezentate recomandari si solutii privind solutionarea lor .

BENEFICII

  • Furnizeaza informatii si argumente privind nevoia implementarii serviciilor de Securitate ;
  • Contine informatii privind costurile serviciilor propuse ;
  • Va asigura legalitatea avizului tehnic si al planului de paza ;
  • Elimina posibilitatea primirii unei sanctiuni din partea Politiei Romane ;

 

Precizări concrete privind legislatia care reglementează analiza de risc la securitatea fizica sunt precizate în următoarele:Legea 333/2003,HG 301/2012,Normele Metodologice de aplicare a Legii 333/203 si Instructiunile Nr.9/2013 ale Ministrului Afacerilor Interne

 Art. 2, ( din L 333/2003)

(1) …societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.

Art.2, (din Normele Metodologice)

(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare unităţi indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de securitate în formele prevăzute de Lege, completate cu măsuri procedurale.

Art.2 (din H.G. 301/2011)

(1) Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizica.

(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor;

Art.2, (din Normele Metodologice)

(2) Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică.

(5) Analiza de risc la securitate fizica trebuie să asigure identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică şi să indice măsurile de protecţie necesare obiectivului analizat.

Art.3, (din Normele Metodologice)

(1) Pentru unităţile care îşi desfăşoară activitatea printr-o reţea formată din subunităţi sau puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurării măsurilor de securitate în întreaga reţea revine conducerii unităţii centrale.

Art. 1, (din I-9/2013)

(2) Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul

sistemului de alarmare),

Art. 2, (1) lit.a (din I-9/2013) -… prezentele instrucţiuni se aplică de către conducătorii unităţilor, pentru adoptarea măsurilor de asigurare a securităţii obiectivelor proprii…,

Până la sfârşitul anului 2015 fiecare societate comercială, indiferent de obiectul de activitate, modul de organizare şi funcţionare sau răspândirea teritorială, trebuie să dispună de o analiză de evaluare a riscului la securitatea fizica. De asemenea, tot Legea 333/2003, în Art.4, precizează că, … răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor prevăzute la art. 2 alin.1… .